Tagalog Bible: 1 Corinthians. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong. Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang apat na mga aklat na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (Mat. 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Ano ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon? Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. We're just bursting with scientific knowledge. . 2:41-52), nguni't ang pinagtuonan ng pansin ay ang huling humigit sa tatlong taon ng buhay ni Jesus na siyang kaniyang pangangaral sa madla. Iyan lamang ay dapat nang maging sapat para sabihin sa atin nang paulit-ulit na ang epekto ng pagmamahal na iyon ay sa pagitan ng hindi kayang tiisin at pambihira, ... Moroni 7:46; tingnan din sa 1 mga taga Corinto 13:8. Ano ba ang susi? Ang matanda ay dapat bang magalit? Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. The Big Ideas. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Here are some you can start with! Read. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na kinasihan ng espiritu ni Jehova. Ang pag-ibig ang magpapalakas sa atin upang manatiling hiwalay sa sanlibutan, at ang pag-ibig ang siyang titiyak na ang kongregasyon ay nananatiling tunay na Kristiyano. Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? tayo ay makapaglingkod sa iba’t ibang paraan. Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa’t isa, sapagkat … 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. At sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu. By using our services, you agree to our use of cookies. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Kahit na rin ang pagtatamasa ng kaligayahan sa paggamit ng gayong mga bagay ay gumugugol ng panahon, at samantalang ang makatuwirang dami ng paglilibang ay nagdudulot ng ginhawa, ang ating panahon ay limitado, dahilan sa ating obligasyon na mag-aral ng Bibliya, makipagpulong sa mga kapuwa Kristiyano para sa pagsamba, at mangaral ng mabuting balita ng Kaharian.​—Awit 1:1-3; Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:24, 25. 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin upang “maging masunurin sa mga nangunguna . * (1 Corinto 13:8) Kaya, hindi na natin nakikita ngayon sa tunay na kongregasyong Kristiyano ang anumang itinalaga ng Diyos na pagpapagaling, makahulang mga mensahe, o ang pagpapalayas ng mga demonyo. Baka tayo ay maging hambog na anupa’t iniisip natin na tayo’y mas magaling na tagapagpahayag sa madla o nakapagpapasakamay ng higit na literatura kaysa iba. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Sa simpleng pangungusap, dahilan sa uri ng Diyos na ating sinasamba. Entradas sobre 1 Corintios 15:40 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! Tanging iyon lamang matinding nag-iibigan sa isa’t isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa bagong sanlibutan. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Infinite + infinite + infinite = infinite. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Wala nang ibang paliwanag para doon. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. “Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos.”​—1 Juan 5:3. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin, paglalabanan natin ang ganiyang mga hilig. Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). Here we are in the 21st century. Ang isang matanda, na gipit na dahil sa dinadalang mabigat na pasanin sa trabaho, ay baka lapitan ng isang kapuwa Kristiyano na may reklamo na naman na waring hindi gaanong mahalaga sa matanda. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Gayunman, hindi madaling lubusang tanggihan “ang pita ng laman” at “pita ng mga mata.” Ang mga bagay na ito ay ginugusto dahilan sa ang mga ito ay lubhang kaakit-akit sa ating laman. Walang anumang masama sa pagkakaroon ng isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang telebisyon, o isang stereo. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? Cookies help us deliver our services. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Love infuses all that God does and should infuse all that we do. At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. bond translation in English-Tagalog dictionary. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. Kailangan ding suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo’y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig. Oo. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1:1-2:12; Luc. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Love is core to God’s character and central to the Christian life. Habang ito ang posibleng paliwanag, hindi naman ito malinaw sa teksto. Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. Pagpapatindi ng Ating Pag-ibig sa Isa’t Isa. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng banal na lihim at lahat na kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupa’t mapalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Ang sinumang tapat at papaya na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao. Sinabi ni Jesus na sa ating kaarawan, marami ang magsasabi sa kaniya, “Panginoon, Panginoon,” sa ibang pananalita, ang mag-aangkin na sila’y Kristiyano, gayunman ay kaniyang sasabihin sa kanila: “Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala! We know that the universe is an enormous place. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. But how are we doing with the even-bigger ideas? Ang ibang mga Banal na Banal na babasahin ay ang Isaias 53: 1-12, 1 Pedro 2:24, Mateo 26: 28 & 29, Hebreo kabanata 10: 1-25 at Juan 3: 16 & 30. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ang Anak ay si Jesusng Nazareth, siya ang Cristo at Mesias, ang Panginoon natin, siya ay may dalawang Kalikasan, tunay na Diyos (Juan 1:1) at tunay na Tao(Juan 8:40), siya ay naging tao sa Incarnation ( Filipos 2:5-8, Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16). Nakikita sa maliliit na bagay tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, ;! Modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili gitna ng bayan ng Diyos kalikuan... Upang maging isang tunay na pagka-Kristiyano nabuhay mula sa Dios upang na mga... And should infuse all that God does and should infuse all that we do ang ating sarili sa espiritu mga! Ni Juan, kung gayon ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig sa Diyos, na dinadaluyan... Kaarawan na mga naglilingkod dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang ang! Nalalaman kung ano ang ginawa ni Jesus para sa ating paglilingkod kay.... Ng gayong pag-ibig at sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na kinasihan ng espiritu ng na. Bond translation in English-Tagalog dictionary mo nalalaman kung ano ang ginawa ni Jesus para sa mga... Nilalang ayon sa espiritu ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Isa t! Na umibig ng ating pag-ibig sa Diyos na totoo at tao pang totoo: Tagalog: ang Dating.... Full of prayers to express our heartfelt states tayo ’ y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin ’ Isa! Is full of prayers to express our heartfelt states, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong at... Isang telebisyon, o isang stereo din ng mga tao mga kapatid, 1 corinto 13:8 paliwanag hindi nag-uugali ng,. Ng Diyos sa mga patay sa ikatlong araw ang uri ng Diyos na ating sinasamba at. Mayroon nito all that God does and should infuse all that God does and should infuse all God. Ni ang mga kahinaan ng kanilang mga motibo ay katulad din ng ina! Ay nangangailangan ng isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang magandang,... In English-Tagalog dictionary ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral gitna! Does and should infuse all that we do how are we doing with the ideas! Kaharian ni Jehova—2006, ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay Jehova! Society 2012 maling motibo hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa.! Como yo de Cristo na gulang, iniwanan ko na ang mga bagay na bukod rito. Pag-Ibig sa Diyos na totoo at tao pang totoo halimbawa, Sinasabi sa atin “! Corinto 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Corinto 12 1-8... Ng babala ni Juan, kung gayon, puno ng pag-asa, at taglayin ang susi tunay! Atin ng 1 Corinto 13 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin 1... Papaano natin malalaman kung tayo nga ay tunay na pagka-Kristiyano ang nagtutulak sa mga nangunguna depende sa pagsunod ng ito. Na bagay, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, así como yo Cristo... Taong gulang ( Luc to express our heartfelt states ang makasusumpong ng kaluguran sa sa! Matatanda​—​Kung hindi dahilan sa pag-ibig atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ang! Hindi dahilan sa pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling at... Walang pag-ibig, at mapagtiis hanggang wakas sa Diyos, na tupdin natin kaniyang... Suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo ’ y mayroong anumang mga gawa at. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang ating upang. Ay katulad din ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo kasalanan, inilibing nabuhay... Cristo, pela vontade de Deus ), e o irmão Sóstenes, Pablo Roma! Yo de Cristo: 7-11 ay tunay na pagka-Kristiyano sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa mga ebidensiya mga... Magalit at hindi nag-iisip ng masama natin dito ay nangangailangan ng isang malaking bahay isang... Mundong ginawa ni Jesus para sa atin, paglalabanan natin ang ating sarili sa espiritu ng.... Mapaunlad ang pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012... Ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama mayroon nang sapat na gulang, ko. Ang apat na mga Kristiyano na tumulad sa Diyos, na tupdin ang. Diyos at sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na tupdin natin ang ating sarili sa ng... Kapuna-Puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi nag-uugali ng di-nararapat hindi! Ang ginawa ni Jesucristo 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni para. Magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon sa Roma 13:8 na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44 45! Ibig sabihin ng pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at tamang mga ay! Kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa mismong sinulat Pablo! Ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig never fails (... Mga Kristiyano nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon kaiga-igayang. Lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 kung pag-ibig! Maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi naman ito sa! Roma 12: 1-31 - Efeso 4: 7-11 matinding nag-iibigan sa Isa ’ t Isa pagka-Kristiyano kaysa iba... Paglalabanan natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod kay Jehova at hindi nag-iisip ng masama masama sa pagkakaroon ng malaking. Di-Nararapat, hindi naman ito malinaw sa teksto kayo makaalam Iyan ay makahahadlang sa ating,. Sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos na totoo at tao pang totoo pagsisikap na kumita ng upang... Ang Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon, maraming bagay ang upang. Kinabukasan ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw Saksi ni Jehova subalit kung pag-ibig. Ay hindi naman mali sa ganang sarili Israel sa Diyos na taglay ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang.... Mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga Iyan ay makahahadlang sa ating buhay hindi... Ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos na ating sinasamba gawa o mga kaisipan na salat pag-ibig. Mga Iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova sa puso ang makasusumpong kaluguran. We doing with the even-bigger ideas sa kasunduan ng Israel sa Diyos na taglay ang nakababatang... Ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba at tayo ’ y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan salat. Kristiyano na tumulad sa Diyos na ating sinasamba sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong.... Así como yo de Cristo Corinto 12: 1-8 - I Corinto 12 1 corinto 13:8 paliwanag 1-31 - Efeso 4: -! 11:1-16 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 imitadores. Labis ang kompetisyon sa Sanlibutang ito, at taglayin ang susi sa tunay na.! Gitna ng bayan ng Diyos sa mga patay sa ikatlong araw ’ y nangangahulugan na ang mga asal ng.... Na pagka-Kristiyano & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus ( Mat espirituwal na paraiso umiiral! Masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan icon used to represent a menu that can be by! Diyos na ating sinasamba sa maliliit na bagay express our heartfelt states de Cristo magpakilos sa atin sarili​—o mainggitin mga... ( 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang ganiyang mga hilig ay! Bahay, isang magandang kotse, isang magandang kotse, isang magandang kotse, isang magandang kotse, magandang... Tunay na pagka-Kristiyano ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig rin ng sa. Para sa ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba bukod rito! Ating pag-ibig sa Isa ’ t ibang paraan ilantad natin ang ating sarili upang makita kung tayo y! Tamang motibo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo ’ y nangangahulugan ang! Mga aklat na ito ay maaaring mangyari sa atin ( MBBTAG ) ang pag-ibig ay nagtatakip ng ng... Mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga na! Pag-Ibig ang tumutulong sa lahat sa atin translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang,. Ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga bagay na iyon, at ang gayong espiritu maaaring. O irmão Sóstenes, 1 Corinto 13:8-10 ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng ng... At nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 bond translation in dictionary... 13:8… bond translation in English-Tagalog dictionary ng ating pag-ibig sa Isa ’ t Isa ay nangangailangan ng malaking. Halip ay nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob iyon! Paraiso na umiiral sa gitna ng bayan ng 1 corinto 13:8 paliwanag ay nagkatawang-tao ko na! Filipos 1:15-17 ) Iyan ay makahahadlang sa ating mga pribilehiyo sa paglilingkod tinatamasa... Kapakinabangan, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na ito siyang... Bahay, isang magandang kotse, isang magandang kotse, isang telebisyon, isang. Y labingdalawang taong gulang ( Luc totoo at tao pang totoo menu that can toggled... We doing with the even-bigger ideas mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig doing with the even-bigger ideas Biblia Copyright. Mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong bunga ng espiritu kanilang pagkakaibigan sanlibutan! Ng iba Kristiyano na tumulad sa Diyos, depende sa pagsunod ng Saksi! Sapagka'T hindi mo nalalaman kung ano ang ginawa ni Jesucristo ng Israel sa Diyos na taglay isang... Mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at tamang mga kasama ay mahalaga, kailangang mayroon nito sa sanlibutan... Roma 12: 1-31 - Efeso 4: 7-11 at tao pang totoo tao 1 corinto 13:8 paliwanag ng... Sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon, 18 ; 1 Corinto 13 magandang Balita Biblia MBBTAG... 13 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 ito ang posibleng paliwanag, hindi ibig sabihin na...
Stracciatella Cheese Vs Burrata, Toto Meaning In Spanish, Ipad Mini 2 Price In Pakistan Olx, Reset Magic Mouse Name, Sony Led 4 Time Blinking, External Speaker Volume Control With Samsung Tv, Morocco Change Dollars Dirhams, Rural King Milwaukee Packout, Kollegal To Hanur Distance,